ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 1. คลิกที่ช่อง [Accept] จากนั้นกด [Next] เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [Submit] เพื่อเป็นการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
 3. ระบบจะติดต่อกลับไปยัง Email ที่ใช้สมัคร
 4. หลังจากที่ได้รับ Email ตอบกลับแล้วให้ดาวน์โหลดใบสมัครจาก link ที่แนบไว้ใน Email จากนั้นกรอกประวัติข้อมูลพร้อมทั้งแนบรูปถ่ายให้ครบถ้วน
 5. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองเอกสารและแนบเอกสารเพิ่มเติมดังหัวข้อย่อยมาที่ egati-hr@egat.co.th
  • Transcript ปริญญาตรี/ปริญญาโท
  • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้    
   -       TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal) ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
   -       TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
   -       TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
   -       TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
   -       IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
  • ประวัติของผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae : CV)
  • สำเนาบัตรประชาชน 
  • สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.egati.co.th
 7. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารครบตามข้อที่ 5

ข้อควรระวัง

 1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร" และใบสมัคร จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 2. การกรอกข้อมูลใน"แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร" และใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [Submit] เพราะเมื่อท่านส่ง"แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร"ไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ 
  จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 3. เอกสารที่แนบให้รับรองสำเนาถูกต้องและรวมเป็น Zip File (.ZIP) ขนาดไฟล์แนบ ไม่เกิน 10 MB ตั้งชื่อไฟล์ด้วย ชื่อและตัวย่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Sumet_ru.zip Pongsapak_pa.zip เป็นต้น 

 

แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
999 Words left