ระบบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนลจำกัด

ขั้นตอนการรับสมัครสอบ

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 1. คลิกที่ช่อง [Accept] จากนั้นกด [Next] เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [Submit] เพื่อเป็นการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
 3. ระบบจะติดต่อกลับไปยัง Email ที่ใช้สมัคร
 4. หลังจากที่ได้รับ Email ตอบกลับแล้วให้ดาวน์โหลดใบสมัครจาก link ที่แนบไว้ใน Email จากนั้นกรอกประวัติข้อมูลพร้อมทั้งแนบรูปถ่ายให้ครบถ้วน
 5. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองเอกสารและแนบเอกสารเพิ่มเติมดังหัวข้อย่อยมาที่ egati-hr@egat.co.th
  • Transcript ปริญญาตรี/ปริญญาโท
  • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 และมีอายุของผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี
  • ประวัติของผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae : CV)
  • สำเนาบัตรประชาชน 
  • สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.egati.co.th
 7. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารครบตามข้อที่ 5

ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้บริการ